Wakacje z PomPĄ – sierpień – formularz zgłoszeniowy

WAKACJE z PomPą 2018

W celu zapisania dziecka na akcję „Wakacje z Pompą 2018” prosimy o wypełnienie poniższego formularza.
Uprzejmie prosimy o poprawne wypełnienie wszystkich pól.

NIEKOMPLETNE FORMULARZE NIE ZOSTANĄ UWZGLĘDNIONE!!!

Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Maz. O/Pomiechówek
nr rachunku: 50 8011 0008 0020 0200 0260 0001
Przelewu należy dokonać do 14 sierpnia. W tytule proszę umieścić imię i nazwisko dziecka oraz daty, na jakie wyjazdy dziecko zostało zapisane. (WZÓR: Jan Kowalski 20.08,22.08)

Brak wpłaty w podanym terminie skutkować będzie wykreśleniem z listy uczestników.

Chcę zapisać dziecko na następujące atrakcje:

20 sierpnia, poniedziałek. Wyjazd do Zagrody Per – ZOO. Godzina wyjazdu 8.00, przewidziany powrót 15.30. Koszt 35 zł. W programie ognisko (prowiant we własnym zakresie).
Pozostało wolnych miejsc: 10
21 sierpnia, wtorek. Wyjazd do Pijalnia Czekolady. Godzina wyjazdu 8.30, przewidziany powrót 13.30. Koszt 43 zł.
Pozostało wolnych miejsc: 9
22sierpnia, środa. Warsztaty tworzenia lasu w słoiku. Początek zajęć 10.00, zakończenie 11.30. Koszt 60 zł. *Warsztaty w pomiechowskiej Bibliotece.
Pozostało wolnych miejsc: 5
23 sierpnia, czwartek. Warsztaty robienia pizzy. Początek zajęć 10.00, zakończenie 11.30. Koszt 7,50 zł. *Zajęcia w Pizza Fritz Kebab
Pozostało wolnych miejsc: 0
24 sierpnia, piątek. Wyjazd do Multikina na Targówku, film pt. „Krzysiu, gdzie jesteś?”. Godzina wyjazdu 9.30, przewidziany powrót 15.00. Koszt 15 zł. McDonald’s we własnym zakresie.
Pozostało wolnych miejsc: 0
27 sierpnia, poniedziałek. Wyjazd do Wytwórni Krówek Ciągutek. Godzina wyjazdu 9.30, przewidziany powrót 14.00. Koszt 26 zł.
Pozostało wolnych miejsc: 0
28 sierpnia, wtorek. Wyjazd do Farmy Iluzji z obiadem. Godzina wyjazdu 9.00, przewidziany powrót 17.00 Koszt 58 zł.
Pozostało wolnych miejsc: 0
29 sierpnia, środa. Warsztaty tworzenia świec. Początek zajęć 12.00, zakończenie 14.00. Koszt 30 zł.*Warsztaty w pomiechowskiej Bibliotece.
Pozostało wolnych miejsc: 0
30 sierpnia, czwartek. Wyjazd doMamutowa. Godzina wyjazdu 9.00, przewidziany powrót 14.00. Koszt 35 zł.
Pozostało wolnych miejsc: 7
31 sierpnia, piątek. Wyjazd do Multikina na Targówek „ Książę Czaruś”. Godzina wyjazdu 9.30, przewidziany powrót 15.00. Koszt 15 zł. McDonald’s we własnym zakresie.
Pozostało wolnych miejsc: 0

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w powyższych wycieczkach z akcji „WAKACJE z POMPĄ 2018”. Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na udział w tej wycieczce. Zobowiązuję się do zapewnienia jego bezpieczeństwa w drodze między domem a miejscem zbiórki oraz do pokrycia kosztów związanych z udziałem w wycieczce. Biorę odpowiedzialność finansową za spowodowane przez moje dziecko szkody materialne wynikające z nieprzestrzegania regulaminu wycieczki. Wyrażam zgodę na leczenie szpitalne i diagnostyczne w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej również jako „RODO”), informujemy Panią/Pana o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z zakresu ochrony danych osobowych przysługujących Pani/Panu na gruncie RODO.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Gminny Ośrodek Kultury jest Gminny Ośrodek Kultury w Pomiechówku, ul. Kilińskiego 1, 05-180 Pomiechówek (dalej również jako „ADO”).
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: iod.pomiechowek@rodowsamorzadach.pl
 3. ADO przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:
  1. na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody – w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. Uczestnicy „Wianków w Dolinie Wkry”;
  2. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  3. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe dla których administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym są przetwarzane, a po jego zrealizowaniu przez okres przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub okres wygaśnięcia roszczeń związanych z realizacją celu przetwarzania danych osobowych.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
 • § dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • § osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • § osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • § dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • § dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 • § osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • § przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • § ADO nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • § osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 1. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • § przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 • § przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;           
 1. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • § zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • § przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez ADO Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do zgłoszenia chęci udziału w wydarzeniu.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+

Przeczytaj również...